咨询/订购
15680926068
在线咨询/订购 在线咨询/订购
在线咨询

产品分类简介

ATTO dyes

ATTO dyes ATTO 染料是由德国 ATTO-TEC 公司开发的一组商业荧光染料,发射波长覆盖紫外到近红外光区,该系列染料中发射波长处于红光区的染料具有优良的光稳定性和荧光强度,被成功的应用于蛋白质和核酸的荧光标记。
 
ATTO
ATTO
Atto染料是近几年来新兴起荧光染料,其荧光标记波段最全,可以标记某些荧光染料不可标记的生物大分子。我公司有一系列 ATTO-dye 染料可供选择,其中包含:ATTO 390 Acid,ATTO 425 Acid,ATTO 465 Acid,ATTO 488 Acid,ATTO 495 Acid,ATTO 514 Acid,ATTO 520 Acid,ATTO 532 Acid,ATTO 565 Acid,ATTO 590 Acid,ATTO 610 Acid,ATTO 647 Acid等染料。
MY ACCOUNT
邮箱:
密码:

质量检测报告

立即获得你的电子分析证书(COA):

Cat. #
Batch